Nhà máy beer tiger

Investment information

Investor : Công ty BIA ĐÔNG NAM Á (APB)

Year completed :

Place : Vân Tảo - Thường Tín - Hà nội

Role : Chủ đầu tư

Price : 5.900.000.000 VND