m

Phát triển bền vững

Văn hóa an toàn

Chính sách của An Quý Hưng là các hoạt động thi công trên tất cả các công trình phải an toàn và hiệu quả, trong đó:

1. Việc tuân thủ những nguyên tắc an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động của công ty.

2. Hệ thống an toàn lao động của An Quý Hưng được triển khai toàn diện nhờ sự quan tâm sát sao đến biện pháp thi công, thiết bị, khuyến khích và huấn luyện bài bản đội ngũ người lao động.

3. An toàn lao động nơi làm việc được thực hiện bằng cách tạo ra những tiêu chuẩn và hợp tác với chủ đầu tư cũng như những đơn vị thi công khác nhằm áp dụng những quy định được chấp nhận.

 

An toàn lao động là trách nhiệm của mọi CBCNV trong công ty. Những tiêu chuẩn an toàn lao động sẽ do Ban An toàn thiết lập nhằm tạo ra môi trường làm việc an toàn và hiệu quả.


m
AQH
m
AQH
m
AQH
m
AQH
m
AQH
m
AQH
AQH