/public/media/media/images/du-an/nha-xuong/JAHWA%20VINA%20%20gd4.jpg
Bootstrap Slider

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Giá trị hợp đồng:

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công:

Khu CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Jahwa Vina

33.393.000.000 VNĐ


4/ 2013 – 7/ 2013