/public/media/media/images/du-an/nha-xuong/STRONGWAY.jpg
Bootstrap Slider

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Giá trị hợp đồng:

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công:

KCN KHAI QUANG – VĨNH PHÚC

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP STRONGWAY VĨNH PHÚC (ĐÀI LOAN)

59.100.000.000 VND


GĐ1 (2006); GĐ2 (2009); GĐ3 (2010); GĐ4 4 (20