(Tiếng Việt) Kiên quyết xóa bỏ lò gạch thủ công, lạc hậu

对不起,此内容只适用于越南文