/public/media/media/images/du-an/D%E1%BB%B0%20%C3%81N%20%20REGIS%20-%20NINH%20BINH%20(1).jpg
/public/media/media/images/du-an/DU%20AN%20REGIS%20-%20NINH%20BINH%20(3).jpg
Bootstrap Slider

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Giá trị hợp đồng:

Diện tích xây dựng:

Thời gian thi công:

Xã Văn Phong, H. Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH REGIS

15000000000

12/2017