(Tiếng Việt) Đẩy nhanh lộ trình dừng sử dụng Amiang trắng tại Việt Nam

对不起,此内容只适用于越南文