m

Chính Sách Môi Trường

Chính sách môi trường

Môi trường là yếu tố cốt lõi trong chiến lược quản trị phát triển bền vững của An Quý Hưng. Vì mục đích đó, chúng tôi triển khai hàng loạt các nhiệm vụ thực tiễn nhằm phát triển sự tăng trưởng xanh với mức cacbon thấp, đảm bảo sự phát triển của công ty gắn liền với tính bền vững của môi trường, thông qua các hoạt động:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các yêu cầu khác có liên quan đến môi trường.

- Không ngừng áp dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên. Dự đoán, đánh giá và giảm thiểu tối đa các yếu tố tác động đến môi trường.

- Chính sách môi trường được phổ biến, truyền đạt đến toàn bộ CBNV, đối tác và cộng đồng để cùng nhau phối hợp thực hiện.

- Đặt ra các chỉ tiêu về môi trường, luôn theo dõi, cập nhật các chỉ tiêu nằm trong mức quy định, từ đó cải tiến, nâng cao tính bền vững của môi trường bên trong và ngoài phạm vi dự án.


m
AQH
m
AQH
m
AQH
AQH